Privacy Policy

Tato stránka popisuje, jak spravovat webové stránky v souvislosti se zpracováním osobních údajů uživatelů, kteří s nimi konzultují.

Informace o zpracování osobních údajů podle článku 13 legislativního nařízení č. 196 a Evropské nařízení 679/2016.

Poskytujeme vám potřebné informace týkajících se účelů a metod zpracování vašich osobních údajů, jakož i rozsahu komunikace a jejich šíření, povahy údajů, které máme k dispozici a jejich poskytování.

www.campingklaus.it

Informace jsou poskytovány pouze pro tuto webovou stránku a nikoliv pro jiné webové stránky, eventuálně konzultované prostřednictvím odkazů na těchto stránkách.

Vlastník zpracování

Po konzultaci s touto stránkou mohou být zpracovány údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob. „Vlastníkem“ jejich zpracování je:

Azienda:  Camping Klaus ***

con sede in: Via del Granatiere, 18

Città: 30013 Cavalino – VE

C.F. / P. IVA: 02637210275

Email: info@campingklaus.it

Chcete-li získat informace o svých osobních údajích, konečnost a subjekty, s nimiž jsou data sdílena, obraťte se na vlastníka.

Účel zpracování

Zpracování žádosti o cenovou nabídku či rezervaci

  • Údaje zasílané prostřednictvím této webové stránky budou zpracovány k odpovězení na žádosti cenové nabídky či informace, k zasílání zpráv o ubytování či nabízených služeb, k zasílání aktualizace tarifů či speciálních cenových nabídek a k navrhování alternativního termínu pobytu souvisejícího s počáteční žádostí či ke shrnutí údajů eventuální potvrzené rezervace.

Právní základ o zpracování údajů

Vlastník zpracovává Osobní údaje týkající se Uživatele, pokud existuje jedna z následujících podmínek:

  • Uživatel udělil souhlas s jedním nebo více konkrétních účelů;
  • zpracování je nezbytné pro provedení smlouvy s uživatelem nebo pro provedení předsmluvních opatření;
  • zpracování je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti,kde předmětem je majitel;
  • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu veřejného zájmu nebo pro výkon veřejných pravomocí svěřených správci údajů;
  • zpracování je nezbytné pro sledování oprávněného zájmu správce údajů nebo třetích osob.

V každém případě je vždy možné požádat majitele, aby objasnil konkrétní právní základ každého zacházení a zejména upřesnil, zda je zacházení založeno dle zákona, stanovením smlouvy či nutné k uzavření smlouvy.

Časové období konzervace

Data jsou zpracovávána a uchovávána po dobu potřebnou pro účely, pro které byly shromážděny. Tudíž:

  • Osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy mezi Vlastníkem a Uživatelem budou uchovávány až do dokončení této smlouvy.
  • Osobní údaje shromážděné pro účely související s oprávněným zájmem správce údajů budou uchovávány, dokud nebude tento zájem splněn. Uživatel může získat další informace o oprávněném zájmu vlastníka v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním majitele.

Je-li zacházení založeno na souhlasu Uživatele, může Majitel uchovávat Osobní údaje déle, dokud nebude tento souhlas odvolán. Dále by mohl být správce údajů povinen uchovávat Osobní údaje po delší dobu, v souladu se zákonnou povinností či na základě příkazu státních orgánů.

Po ukončení časového období konzervace dat, budou osobní údaje vymazány. Tudíž, po vypršení této lhůty, právo na přístup, zrušení, rektifikace a právo na přenos dat, již nebude možné dále uplatnit.

Způsob zacházení

Správce údajů zachází s osobními údaji uživatelů tak, že přijme vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změně nebo zničení osobních údajů.

Zpracování se provádí pomocí IT a / nebo pomocí telematických nástrojů, organizačními metodami a logikou striktně navazující pro uvedené účely. Kromě vlastníka, mohou mít v některých případech přístup k datům kategorie pověřených osob, zapojených do organizace stránek (správní, obchodní, marketingové, právní, správci systému), externí strany (např. Poskytovatelé technických služeb třetích stran, poštovní kurýři, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury)či v případě potřeby jsou jmenováni odpovědní zástupci ze strany Vlastníka. Aktualizovaný seznam odpovědných zástupců, může být vždy požadován od správce dat.

Oblast

Data jsou zpracovávána na provozovnách správce dat a na jakémkoli jiném místě, kde se nacházejí strany podílející se na zpracování. Další informace získáte od vlastníka.

Období konzervace dat

Data jsou zpracovávána po dobu nezbytně nutnou k rozvinutí služeb Uživatele či účelů popsaných v tomto dokumentu. Uživatel může vždy požádat o přerušení Zpracování nebo zrušení Dat.

TYPY ZPRACOVANÝCH DAT

Navigační data

Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování této webové stránky, získávají během svého běžného provozu některá osobní data, jejichž přenos je implicitně využíván při používání internetových komunikačních protokolů.
Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány proto, aby byly spojeny s identifikovanými zúčastněnými stranami, ale ze své podstaty by mohly, prostřednictvím zpracování a přidružení údajů třetích stran, umožnit identifikaci uživatelů.

Tato kategorie dat zahrnuje adresy IP nebo názvy domén počítačů, které používají uživatelé připojující se k webu, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas požadavku, metodu odesílání požadavků na server, velikost souboru získaného v odezvě, číselný kód udávající stav odezvy daný serverem (povoleno, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele.

Tyto údaje se používají pouze k získání anonymních statistických informací o používání stránek a ke kontrole jejich správného fungování.

Data poskytovaná uživatelem dobrovolně

Nepovinné, explicitní a dobrovolné zasílání elektronické pošty na adresy uvedené na těchto stránkách znamená následné získání adresy odesílatele, jakož i veškerých dalších osobních údajů obsažených ve zprávě, která je nezbytná k zodpovězení požadavků.

Osobní údaje poskytnuté uživateli, kteří odesílají požadavky nebo kteří si předplatí služby nabízené touto webovou stránkou, budou použity pouze za účelem provedení či poskytnutí požadované služby.

Práva zúčastněné strany

Chceme Vás informovat, že evropská nařízení uznávají některá práva, jakožto právo na přístup, opravu, zrušení, omezení či opozici zacházení, mimo práva na přenositelnost údajů, jen v případě potřeby (články 15 až 22 nařízení EU č. 679 z roku 2016). Mohou rovněž podat stížnost orgánu dozoru, dle postupů stanovených stávajícími právními předpisy.

Pro další informace a uplatnění práv uznaných evropským nařízením, můžete kontaktovat správce údajů.

Změny těchto zásad o ochraně osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady o ochraně osobních údajů, oznámením uživatelům na této stránce. Proto tuto stránku často kontrolujte. V případě neakceptování změn v této politice ochrany soukromí, je uživatel povinen přestat používat tuto webovou stránku a může požádat správce údajů, aby jeho osobní údaje odstranil. Pokud není uvedeno jinak, předchozí zásady o ochraně osobních údajů, se budou i nadále vztahovat na osobní údaje shromážděné do tohoto okamžiku.

Informace o těchto zásadách o ochraně osobních údajů

Za tyto zásady ochrany osobních údajů odpovídá správce údajů.

Zkontrolujte dostupnost